Thurø Idrætsforening - Håndbold

logo

Vedtægter for Thurø Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening

§ 1 Foreningens navn er Thurø Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening stiftet den 11. maj 1946 Hjemsted i Svendborg Kommune

§ 2 Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. Dette søges opnået ved at samle gamle, unge og børn under de bedst mulige forhold med hensyn til idrætsudøvelse samt ved at skabe et godt kammeratskab og vise en fair og nobel holdning over for hinanden og over for modstanderne.

§ 3 Foreningen er tilsluttet DGI, SIS og Specialforbund under DIF og dermed undergivet disses vedtægter.

§ 4 1. Som aktive kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som støttemedlemmer optages enhver.2. Den enkelte afdeling kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke afgørelsen til hovedbestyrelsen samt eventuelt videre til førstkommende fælles generalforsamling.

§ 5 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af:

a) Formand

b) Hovedkasserer

c) Sekretær

d) Formænd i de i § 6 anførte afdelinger

2. Alle valg gælder for 2 år. Formand og sekretær vælges på lige år, medens hovedkassereren vælges på ulige år.
3. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og vælger af sin midte formand og næstformand.

§ 6 Foreningen skal, efter godkendelse på den fælles generalforsamling, nedsætte afdelinger for hver aktivitet, der er på foreningens program. Valgene sker i henhold til § 7. Foreningen består af følgende afdelinger: Badminton, Gymnastik, Håndbold, Skydning, Volleyball og Hockey. Ved optagelse af nye afdelinger i Idrætsforeningen, sker dette ved godkendelse på den fælles generalforsamling.

§ 7

1. Afdelingerne råder selvstændigt over egne pengemidler og fører selvstændigt regnskab, ligesom kun den enkelte afdeling hæfter med sin formue for afdelingens forpligtelser.
Afdelingen skal fremsende deres reviderede årsregnskab til gennemsyn i hovedbestyrelsen senest inden udgangen af april måned.

2. For hver af de aktiviteter, der er godkendt som selvstændigt aktivitetsområde vælges en afdelingsbestyrelse bestående af: a) Afdelingsformand, der i henhold til § 5, stk. 1, pkt. d, automatisk er medlem af hovedbestyrelsen (vælges på lige år)

b) Afdelingskasserer (vælges på ulige år)

c) Afdelingssekretær (vælges på lige år)

d) Et antal afdelingsbestyrelsesmedlemmer, som er nødvendige i den enkelte aktivitet. Valgene er for 2 år. Afdelingsbestyrelsesmedlemmerne vælges på henholdsvis lige år, ulige år o.s.v., valget foregår på en afdelingsgeneralforsamling, der afholdes hvert år umiddelbart forud for den fælles generalforsamling. Indkaldelse til afdelingsgeneralforsamlingen skal finde sted med mindst 1 måneds varsel.

e) 2 suppleanter

3. Afdelingsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og vælger af sin midte en næstformand.

§ 8 Medlemsbidrag og kontingent for aktiv deltagelse fastsættes af de enkelte afdelinger. Såfremt et medlem skylder forfalden kontingent ved en sæsons begyndelse og ikke betaler dette ved påkrav, slettes vedkommende af foreningen og kan kun genoptages ved at betale restancen samt nyt medlemskontingent.

§ 9 1. Foreningens medlemmer, afdelingernes medlemmer og hovedbestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med den respektive formue.

2. Foreningens medlemmer har ikke økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over medlemsbidrags- og kontingentforpligtelsen.

3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 10 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i maj og indkaldes skriftligt/annonceres i dagpressen eller lokalt blad på Thurø med angivelse af dagsorden med 1 måneds varsel.

2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før.

3. Kun fremmødte, aktive medlemmer, har stemmeret. Medlemmer under 15 år skal repræsenteres ved værge.

4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen, dog kræves til udelukkelse af et medlem samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget).

5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 11 På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af årsberetning

3. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab

4. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent til hovedforeningen, samt bidrag til halfonden

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse i henhold til § 5

a) Formand (vælges på lige år)
b) Hovedkasserer (vælges på ulige år)
c) Sekretær (vælges på lige år)
d) 2 suppleanter (for de i § 11, stk. 6 a, b og c)
e) 2 revisorer, der reviderer hovedforeningen og afdelingernes regnskab.
f) 2 revisorsuppleanter
g) Fanebærer

7. Eventuelt

§ 12 På den ordinære generalforsamling i afdelingerne behandles følgende:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af årsberetning

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab

4. Fremlæggelse af budget

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg i henhold til § 77.

7. Eventuelt

Afdelingsgeneralforsamlingerne afvikles i henhold til § 10.
Indvarslingen sker i henhold til § 7, stk. 2 d.

§ 13

1. Ekstraordinær generalforsamling i hovedforeningen afholdes når flertallet i hovedbestyrelsen finder det fornødent eller en enig afdelingsbestyrelse eller 1/10 af foreningens samlede aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

2. Ekstraordinær generalforsamling i afdelingerne afholdes når flertallet i afdelingsbestyrelserne eller 20 aktivitetsmedlemmer finder der fornødent.

3. Ekstraordinær generalforsamling skal i alle tilfælde afholdes senest 6 uger efter, at kravet er modtaget og skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 14 1. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, Hovedkassens midler kam omsættes ved hovedkassereren. Optagelse af lån underskrives af den samlede bestyrelse. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af enten den ordinære/ekstraordinære generalforsamling.

2. Afdelingerne tegnes ved underskrift af afdelingsformanden. Afdelingernes midler kan omsættes ved afdelingskassereren, der kan være hovedkassereren.
Optagelse af lån underskrives af den samlede afdelingsbestyrelse. Køb, salg eller pantsætning af afdelingens faste ejendom skal godkendes af enten den ordinære/ekstraordinære generalforsamling.

§ 15 Foreningens formand, hovedkasserer samt sekretær har ret til at overvære afdelingsmøderne dog uden at have stemmeret, men med taleret.

§ 16 Vedtagelsen i hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne kræver, at over halvdelen stemmer herfor, og at der føres protokol over beslutninger i de respektive bestyrelser.

§ 17

Foreningens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts og senest 14 dage før generalforsamlingen afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne. Revisorerne skal kritisk revidere samtlige Idrætsforeningens regnskaber.

§ 18 En afdeling kan kun udtræde af Thurø Skytte-, Gymnastik og Idrætsforening, når 2/3 Fremmødte stemmeberettigede medlemmer i 2 på hinanden følgende ekstraordinære afdelingsgeneralforsamlinger stemmer herfor. Udtrædelse kan først finde sted ved den førstkommende ordinære generalforsamling i Thurø Skytte-, Gymnastik og Idrætsforening med de på statustidspunktet opgjorte aktiver og passiver i det afvigte år.

§ 19 Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af fremmødte, stemmeberettigede medlemmer i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. I tilfælde af foreningens opløsning hensættes eventuelle aktiver i et pengeinstitut i Svendborg, indtil der atter skulle blive idrætslyst på Thurø.

Disse love er vedtaget på generalforsamlingen i Thurø hallen den 18. maj 1988
Disse love er revideret på generalforsamlingen i Thurø hallen den 26. maj 1994.
Disse love er revideret på generalforsamlingen i Thurø Hallen den 23. maj 2005.
Disse love er revideret på generalforsamlingen i Thurø Hallen den 3. maj 2006.
Disse love er revideret på generalforsamlingen i Thurø Hallen den 6. maj 2013